top of page
Image by Humphrey Muleba

TVARUMO POLITIKA

UAB „Energy ON“ savo veiklą grindžia Tvarumo politika, kuri yra glaudžiai susijusi su Jungtinių Tautų tvarios plėtros tikslais ir užduotimis. Šios Tvarumo politikos tikslas – visuomenės gerovė, grįsta tvaria valdysena, asmeniniu tobulėjimu bei žmogaus ir aplinkos apsauga. Remiantis Tvarumo politika bei mūsų įmonės vertybėmis, mes įsipareigojame sistemingai mažinti neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai, ieškant efektyvių sprendimų, ekologišką aplinką skatinančių produktų bei ilgalaikių partnerysčių. Tokiu metodu yra siekiama užtikrinti visuotinę prieigą prie įperkamų, patikimų ir modernių energetikos paslaugų.

 

Mūsų Tvarumo politika apima kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos standartų (LST EN ISO 9001; LST EN ISO 14001; LST ISO 45001) reikalavimus ir strategiškai integruoja socialinius, aplinkosauginius ir ekonominius tikslus į savo veiklą. Įmonėje vykdoma integruotos vadybos sistemos programa užtikrina organizacijos veiksmingumą, mažina vystomos veiklos poveikį žmogui ir aplinkai bei taiko saugius darbo metodus. 

 

Apibrėžta procesų politika užtikrina tvarumo veiksnių vykdymą, o galiojantis etikos kodeksas ugdo profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius Įmonės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su klientais, partneriais ir jų atstovais.

ŽALIOJI ENERGETIKA

Energy ON yra įsipareigojusi siekti tvarios energetikos ateities ir efektyvaus biomasės katilinės darbo. Pasitelkdami savo žinias bei naujausius technologinius sprendimus mes įgaliname atsinaujinančius šaltinius teikti energiją miestams ir verslui. Vystome aplinkai palankias technologijas ir vykdome jų integravimą į visuomenę. Mes tikime, kad sumažinus NOx ir CO2 emisijas, užtikriname mažesnę tikimybę susirgti ar mirti nuo oro taršos padarinių bei sumažinti ekologinį pėdsaką. Taip pat garantuojame, kad Energy ON sprendimai atitiks griežčiausius aplinkos apsaugos parametrus.

SKAIDRUMAS

Siekiame skaidrumo ir atvirumo tiek įmonės viduje, tiek išorėje, įskaitant finansinį skaidrumą. Kasmet esame audituojami nepriklausomos tarptautinės audito kompanijos UAB Ernst & Young Baltic. Mes remiame taikios ir tolerantiškos visuomenės plėtrą, netoleruojame visų formų korupcijos ir bet kokių kyšininkavimo apraiškų. Energy ON dirba konkurencingoje aplinkoje, tačiau netoleruoja, nepalaiko ir pasisako prieš bet kokią neteisingą, nesąžiningą ir neleistiną konkurenciją, o pati įmonė įsipareigoja konkuruoti sąžiningai, vadovaudamasi skaidrumo principu (pagal Pasaulio prekybos organizaciją) verslo etikos principais ir laikantis galiojančių įstatymų bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis.

KOKYBĖ

Vykdant projektinę veiklą, kokybė yra neatsiejama Energy ON dalis. Mes aktyviai bendradarbiaujame su mokslo ir švietimo įstaigomis bei tyrimo centrais. Visuose projektų etapuose, įskaitant kliento poreikius ir supratimą, projektavimą bei įrangos tiekimą, montavimą ir garantinį aptarnavimą atliekama kokybės patikra remiantis pasauliniais standartais ir laikantis kitų aktualių normatyvinių nuostatų. Tam, kad būtų vykdoma tinkama kokybės patikra kiekviename įmonės procese, įmonė suteikia galimybę darbuotojams įsitraukti į procesų tobulinimą ir palaikymą, mokytis reikiamų įgūdžių, įskaitant techninius ir profesinius įgūdžius bei švietimą apie darbuotojų sveikatą ir saugumą.

VERSLO ETIKA

Mes skatiname į technologijų vystymąsi orientuotą politiką, kuria yra remiamia gamybinė veikla. Tai leidžia mūsų partneriams užtikrinti tinkamų darbo vietų kūrimą, verslumą, kūrybiškumą, o mums tinkamą inovacinių projektų įgyvendinimą. Pasisakome ir palaikome už žaliavų antrinį panaudojimą ir tinkamą atliekų utilizavimą. Siekiame aukštesnio ekonominio našumo diversifikuojant ir tobulinant esamas energetikos technologijas tarptautiniu mąstu. 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Mes kuriame vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, kuri pasisako už visapusiškai lygias teises. Mes nediskriminuojame žmonių pagal lytį ir užtikriname lygias lyderystės galimybes visais politinio, ekonominio ir visuomeninio gyvenimo aspektais. Įmonė užtikrina toleranciją ir tvarius žmonių įdarbinimo bei partnerystės principus nepaisant amžiaus, lyties, negalios, rasės, etninės priklausomybės, kilmės, religijos, ekonominio ar kitokio visuomenės pripažinto statuso. Mes pasisakome prieš destruktyvią kritiką ir klaidinančios informacijos skleidimą tiek įmonės viduje, tiek išorėje.

ATSKAITOMYBĖ

Energy ON įsipareigoja ir prisiima atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus. Įmonė yra atskaitinga už daromą įtaką visuomenei, ekonomikai ir aplinkai. Savo sprendimais ir veiksmais įmonė nuolatos skatina savo partnerius ir tiekėjus taikyti tvarius darbo principus. Įmonė atskaitinga ir savo darbuotojams bei įsipareigoja užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugą, galimybę gauti kokybiškų būtiniausių sveikatos priežiūros paslaugų įvykus nelaimingiems atsitikimams, reaguoti į pasaulines epidemijas ir gauti būtiniausių vaistų ir vakcinų.

bottom of page